Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Disclaimer

Algemene Voorwaarden

DeBoekensalon.nl is een product van NBD Biblion. We raden je aan om deze disclaimer en de spelregels van deBoekensalon.nl goed door te lezen, om te voorkomen dat deze website je voor verrassingen stelt. Door deBoekensalon.nl te bezoeken of te gebruiken ben je gebonden aan de in deze disclaimer gestelde voorwaarden en richtlijnen en dien je je te houden aan de door ons opgestelde spelregels.

Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deBoekensalon.nl hebben uitsluitend betrekking op je bezoek aan en het gebruik van www.deboekensalon.nl, niet op eventuele andere overeenkomsten die je hebt met NBD Biblion of eventuele andere diensten of producten die je afneemt.

Als je gebruik maakt van deze website als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, houdt dit in dat je gemachtigd bent om deze Algemene Voorwaarden uit naam van je organisatie of bedrijf te accepteren, en dat je organisatie of bedrijf er mee instemt eventuele schendingen van de Algemene Voorwaarden, waaruit aantoonbare schade voor NBD Biblion voortvloeit, te vergoeden.

NBD Biblion behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van deBoekensalon.nl te wijzigen, op elk ogenblik en naar eigen inzicht. Indien je het gebruik van de website, na het doorvoeren van de wijzigingen, gewoon voortzet, maken wij daaruit op dat je akkoord gaat met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Daarom raden wij je aan om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat, nemen wij aan dat je het gebruik van de website staakt.

Vragen over het gebruik van deBoekensalon.nl, of commentaren over de website of de inhoud kun je stellen aan beheer@deboekensalon.nl.


1. Privacyverklaring

Algemeen

NBD Biblion gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk aan dat de persoonsgegevens van haar gebruikers niet zonder toestemming vooraf met een commercieel oogmerk aan derden worden verstrekt. Dit doet NBD Biblion alleen wanneer NBD Biblion in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, of wanneer NBD Biblion op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de gebruiker staat bij NBD Biblion derhalve hoog in het vaandel. Daarom heeft NBD Biblion ook een privacyverklaring opgesteld, waarin wordt toegelicht hoe NBD Biblion aan je persoonsgegevens kan komen, wat NBD Biblion daar mee doet, wat je rechten zijn en waar je terecht kunt met eventuele vragen, opmerkingen of klachten.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

NBD Biblion maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee je identiteit kan worden achterhaald, zoals je naam, adres, telefoonnummer, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot je identiteit. Dit zijn bijvoorbeeld verzamelde gegevens van alle bezoekers in één maand, of algemene gegevens als favoriete auteurs of genre’s.

Zelf geleverde persoonsgegevens

NBD Biblion kan de beschikking krijgen over je persoonsgegevens door het invullen van je profiel. Als je NBD Biblion om informatie vraagt over services en diensten van NBD Biblion, kan NBD Biblion je verzoeken je e-mailadres of postadres te geven zodat NBD Biblion aan je verzoek om informatie kan voldoen.

Registratiegegevens

Zodra je je aanmeldt als gebruiker van deBoekensalon.nl ben je zelf verantwoordelijk voor:

1. het verstrekken van de correcte, actuele en volledige persoonsgegevens die ingevuld moeten worden in het registratieformulier;

2. de veiligheid van je wachtwoord en identificatie;

3. het doorvoeren van wijzigingen in je persoonsgegevens; en

4. eventuele risico's van onbevoegde toegang tot de Registratiegegevens en andere informatie die je verstrekt.

Via IP-adres

Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan je Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer je de website van NBD Biblion bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naartoe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van je IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door je internetprovider aan je computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor NBD Biblion niet mogelijk om alleen aan de hand van je IP-adres je identiteit te achterhalen als je die ons niet zelf vertelt. NBD Biblion kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar je worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen NBD Biblion een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze website bezoeken.

Via cookies

Eveneens maakt NBD Biblion gebruik van zogenaamde cookies om de NBD Biblion website, producten en diensten beter te laten aansluiten op je wensen en voorkeuren. Wat zijn nu precies cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieruit kan NBD Biblion bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker afleiden. Ook kunnen cookies gebruikt worden om de werking van de internetpagina voor u makkelijker te maken. Wanneer je bijvoorbeeld op deBoekensalon.nl inlogt, dient je je naam en wachtwoord in te voeren. Om dit inlogproces sneller te laten verlopen, kan NBD Biblion een cookie op de harde schijf van je computer plaatsen. Wanneer je een volgende keer onze website bezoekt, herkent deze je door dit cookie als klant. Het is in dat geval niet noodzakelijk de vereiste gegevens weer in te voeren. Natuurlijk geldt dat NBD Biblion de informatie die zij uit cookies verkrijgt niet zal gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Als je geen cookies wenst, kunt je via je eigen computer het gebruik daarvan uitzetten. In dat geval heb je echter geen mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van de onlinediensten gebruik te maken. Als alternatief kun je de cookies die op je computer worden opgeslagen regelmatig wissen.

Het gebruik van je persoonsgegevens

NBD Biblion slaat je persoonsgegevens op in een centrale databank en zal je persoonsgegevens gebruiken voor je gebruik van deBoekensalon.nl, zoals het verzenden van de e-mail om je welkom te heten en de inloggegevens te bevestigen. Verder kunnen internetgegevens worden vastgelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, alsmede het voorkomen of opsporen van fraude.

NBD Biblion is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar abonnees te registreren. Een provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van bel- en internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.

NBD Biblion verstrekt zonder toestemming vooraf geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de NBD Biblion-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die NBD Biblion met je heeft gesloten.

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

1. NBD Biblion zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

2. Wanneer je meent dat het gebruik dat NBD Biblion van je persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor je deze hebt gegeven of afwijkt van deze privacyverklaring, dan kun je dit per e-mail (helpdesk@nbdbiblion.nl) of per post aan NBD Biblion doorgeven. NBD Biblion zal vervolgens contact met je opnemen om na te gaan wat je bezwaren zijn en hoe aan je wensen tegemoet gekomen kan worden.

Je kan je brief sturen naar NBD Biblion Klantenservice, Postbus 7454, 2701 AL, Zoetermeer onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan NBD Biblion voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij zeggen je toe zorgvuldig en vertrouwelijk met je vragen, opmerkingen of klachten om te gaan.
 

2. Gebruiksvoorwaarden van deBoekensalon.nl

De merken en logo's op deze website zijn geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere wet- en regelgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, data mining, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij NBD Biblion daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Je bent zelf aansprakelijk voor schade die NBD Biblion lijdt als gevolg van je handelen of nalaten als aangetoond kan worden dat dit aan jou kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door NBD Biblion, vrijwaar je NBD Biblion tegen deze aanspraken.

NBD Biblion is gerechtigd de voorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Auteursrecht

Realiseer je wel dat al datgene wat je zelf toevoegt aan deze website, zoals vragen, commentaren, suggesties, ideeën, plannen, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie, die niet van vertrouwelijke aard zijn, het onvervreemdbaar eigendom van NBD Biblion zullen worden. Het betreft hier de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze materialen voor om het even welk doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan jou.

Als je desondanks van mening bent dat er ten onrechte materiaal op de website staat waarvan je het auteursrecht bezit of dat er een directe verwijzing is naar een andere website waarop zich op ongeoorloofde wijze dergelijk materiaal bevindt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via e-mail of schriftelijk zodat wij gerichte actie kunnen ondernemen om dit gebruik te beëindigen.

Hyperlinks

Het gebruik van een tekst met een hyperlink naar deBoekensalon.nl vanaf een andere website is zonder toestemming vooraf toegestaan mits het niet-commerciële doeleinden betreft en op voorwaarde dat een dergelijke link geen vals beeld creëert of misleidende informatie bevat over NBD Biblion of een van zijn producten en diensten, geringschattend of anders lasterlijke van toon is, en dat de website, vanaf waar doorverwezen wordt, geen onwettige, beledigende of anderszins laakbare informatie bevat. Zodra geconstateerd wordt dat dit wel het geval is zal deze toestemming met onmiddellijke ingang worden herroepen.

Het gebruik van het logo of ander grafisch materiaal van deBoekensalon.nl voor een hyperlink is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van NBD Biblion.

Het tonen van deBoekensalon.nl of de inhoud ervan binnen een frame van de eigen website is eveneens niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NBD Biblion.

Ook al geeft NBD Biblion toestemming voor een hyperlink, dan betekent dit niet dat wij verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de kwaliteit, de inhoud, het karakter of de betrouwbaarheid van een website die doorverwijst naar deBoekensalon.nl.

Advertenties van derden

NBD Biblion kan reclame en overig promotiemateriaal van derden op deBoekensalon.nl plaatsen. Mocht je, als gevolg hiervan, transacties of correspondentie aangaan met deze adverteerders, vanzelfsprekend buiten NBD Biblion om, waarbij sprake is van algemene voorwaarden of garanties, dan gelden deze alleen tussen jou en deze derde partij. NBD Biblion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welk verlies of schade van welke aard dan ook die als resultaat van zulk transacties of als resultaat van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op deBoekensalon.nl wordt opgelopen.

Schadeloosstellingen

Je vrijwaart NBD Biblion en samenwerkende partners, en hun respectievelijke directeuren, werknemers en vertegenwoordigers, van eventuele eisen, kosten, aansprakelijkheden en overige schade (inclusief de juridische kosten) die kunnen voortvloeien uit het feit dat je informatie op deBoekensalon.nl hebt geplaatst waarvan je de rechten niet bezit of die beledigend, bedreigend of anderszins onwenselijk zijn voor derden.


3. Disclaimer

Behalve in de gevallen waarin dit uitdrukkelijk vermeld is, worden alle gegevens, materialen en diensten op deBoekensalon.nl die niet van NBD Biblion afkomstig zijn maar van derden, getoond op basis van ‘as is’. NBD Biblion kan niet garanderen dat het correcte en betrouwbare gegevens betreft en ook niet of het geplaatste materiaal gevrijwaard is van schadelijke componenten zoals computervirussen.

NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor typografische fouten of nalatigheden met betrekking tot tarieven, teksten of foto’s.

NBD Biblion tracht in alle redelijkheid de toegang en het gebruik van deBoekensalon.nl zo veilig mogelijk te maken maar kan niet garanderen dat de website of de server vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Wij adviseren je daarom voor je eigen computer(s) gebruik te maken van erkende software om eventuele virussen te ontdekken en onschadelijk te maken.

NBD Biblion behoudt zich het recht voor de aanwezige gegevens, materialen en diensten op deBoekensalon.nl te veranderen of te verwijderen zonder voorafgaande melding.

Producten, diensten of andere informatie van derden (te herkennen aan handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anders) waarnaar verwezen wordt op deBoekensalon.nl, met het oogmerk van sponsoring of reclame, worden niet impliciet goedgekeurd of aanbevolen door NBD Biblion.

Beperkte aansprakelijkheid

Noch NBD Biblion, noch de directie, medewerkers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik van deBoekensalon.nl.
NBD Biblion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening liggen. NBD Biblion is geen partij bij, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomst tussen u en andere gebruikers.

Toepasselijke wetgeving en domicilie

Op het gebruik van deBoekensalon.nl is uitsluitend de Nederlandse wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Beëindiging van het gebruiksrecht

NBD Biblion behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging je licentie voor het gebruik van deBoekensalon.nl te beëindigen, dan wel je de toegang tot de website te ontzeggen.

Hardheidsclausule

Wanneer een bepaling uit deze gebruiksovereenkomst onwettig, nietig dan wel niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.


4. Overige voorwaarden

Welke maatregelen treffen wij om jouw online informatie te beschermen?

NBD Biblion zal zich inspannen om jouw persoonlijke informatie op deBoekensalon.nl te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking, door middel van het treffen van hiervoor geschikte fysieke, elektronische dan wel organisatorische maatregelen. Zo is jouw informatie uitsluitend toegankelijk door middel van het gebruik van een wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van jouw informatie te beschermen dien je je wachtwoord geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van deBoekensalon.nl door iemand die jouw wachtwoord gebruikt. Wij verzoeken je om ons onmiddellijk via helpdesk@nbdbiblion.nl te informeren wanneer je vermoedt dat je wachtwoord wordt misbruikt. Denk eraan dat dit e-mailverkeer niet beveiligd is en zend ons dan ook geen vertrouwelijke of gevoelige informatie via dit mailadres.

Geautomatiseerde invoer en opvraging

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NBD Biblion is het niet toegestaan om gegevens automatisch toe te voegen aan of op te vragen uit jouw bibliotheek.

Lege bibliotheken

NBD Biblion behoudt zich het recht voor om accounts waarin na drie maanden nog geen boeken zijn ingevoerd, te verwijderen.